Lewi Body demens är svårbehandlad

Det finns dock symtom som kan beskrivas

som specifika för denna sjukdom (LBD)  nämligen:

• Förmågan och uppmärksamheten varierar

över dagen

• Svimningar/blodtrycksfall kan förekomma

och i samband med det är det vanligare

med fall- och fallolyckor

• Sömnproblem med förvirring, mardrömmar

och hallucinationer och detta leder i sin tur

till ökad trötthet

Lewi Body Demens är mycket svårbehandlad

Lewy body demens
Är en mycket svårbehandlad form av demens. Patienten har parkinsonliknande besvär men tål dåligt mediciner mot Parkinson. Patienten har ofta också hallucinoser men tål dåligt behandling med neuroleptika.
Acetylkolinesterashämmare är basmedicineringen. Vid hallucinationer kan quetiapin eller klozapin kan prövas i mycket små doser. Till en början ges 6,26 mg resp 12,5 mg. Dessutom behandlas patienten med qetiapin 12,5 mg till natten.
Behandlingen av Lewy body demens bör hanteras av geriatriker med särskild erfarenhet av detta.

Vaskulär demens
Det saknas idag möjlighet till specifik, effektiv godkänd tablettbehandling av detta sjukdomstillstånd.

Frontotemporal demens
Även vid detta tillstånd saknas möjlighet till specifik tablettbehandling. Bensodiazepiner prövas vid uttalat överaktivt beteende. Neuroleptika fungerar dåligt.
I avsaknad på effektiva mediciner sätts focus vid behandlingen istället på omhändertagandet, inkl stöd och utbildning till patientens anhöriga.

Text: http://www.privatmedicin.se/medicinboken/aldrandets-sjukdomar/demens/
Mer info om LBD

Lewy Body demens

Lewy Body demens (LBD) Sjukdomen liknar både Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

Små proteinansamlingar i nervcellerna, sk Lewy bodies, hindrar cellerna att fungera normalt, kanske genom att avbryta förbindelser mellan cellerna och på detta sätt påverka olika kemiska signalsubstanser som acetylkolin och dopamin

Symtom

Personer med LBD har ofta svårigheter med den
rumsliga uppfattningen samt förlångsamning i tankeförmågan. Minnesförmågan är vanligen förhållandevis god men försämras när sjukdomen fortskrider.

Personer med LBD har även symtom som vid Parkinsons sjukdom som förlångsamning, muskelstelhet, framåtlutad gång
med små steg, stel mimik men sällan skakningar.

Vissa symtom är karaktäristiska för LBD, såsom att vakenheten
och uppmärksamheten varierar under dagen så att man sover mycket men ändå är trött, har synhallucinationer som man vet inte är verkliga och störd drömsömn där man ”agerar sina drömmar”. Ofta är blodtrycket lågt och sjunker i stående.

LBD är vanligare hos män och drabbar oftast personer över 65 år.

För närvarande finns ingen botande behandling av LBD, däremot har det visat sig att kolinesterashämmare som man använder vid Alzheimers sjukdom kan ha god effekt.
För övrigt måste man tillsammans med patienten och anhöriga identifiera vilka symtom som är mest besvärande och behandla dessa därefter.

Text från:
http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=225643

Dag för Dag8/2 2012


Ett nytt år ligger framför oss som ett oskrivet blad.

Som snart skall bli fyllt av olika upplevelser.********************

19/4 2011

De senaste dagarna har varit lite mer oroligt.
För ett par dagar sedan var han hur klar som helst, för att nästa dag vända till det sämre. det kan också vara stora skillnader på en och samma dag. Han lider av "hjärnspöken" som härjar i huvudet.


14-15/3 2011

Det sker förändringar hela tiden.
Tidigare gavs det bl a Haldol till denna person, för att lindra hallucinationerna.
Men eftersom denna medicin inte är bra att använda under en längre tid, så togs den bort. Och man kan se att  hallucinationerna har ökat ganska markant

Men vad som är påtagligt, är att han blivit stabilare i kroppen, även då den något släpiga gångstilen finns där då och då, speciellt när han är sliten.

Man vet ju att det inte finns något bot för denna sjukdom, utan man får göra det så bra som möjligt för de som är drabbade, finnas tillhands i alla lägen, men ändå ge utrymme för personen ifråga. Det är ett svårt läge, man skall finnas där och vara till hjälp 24 timmar om dygnet, men ändå vara mycket diskret, ge "luftrum" omkring honom. Vara rädd om hans intrigritet

Han vänder på dygnen ganska ofta, vilket också är typiskt för de med LBD
Trycket kan falla helt plötsligt, för att sedan stiga upp till det "normala"


Jobba med Lewi Body Dementa

Att jobba nära en person som har LBD är inte alltid så lätt.
Man måste vara utrustad med ett oändligt tålamod och lugn.
Och vara psykiskt stark, annars fungerar det inte i längden-

Ingen dag är den andra lik. Patienten växlar mellan att vara lugn och bli ilsken, arg och frusterad över sin situation,  det finns stunder då han/hon är relativt klar. men de är korta.

Sömnen är mycket oregelbunden, både dag och natt.
Även i sömnen verkar det inte finnas någon ro.

Man bör bibehålla sitt lugn även efter timmar av "vandring" och "plockning"
Hallucinationerna avlöser varandra.
Det skall vara lugn och ro runt personen, speciellt innan läggning.

Att ha någorlunda fasta rutiner kan vara något att eftersträva, men det är inte enkelt att hålla dessa, mycket beroende på hur läget är och hur stressad patienten känner sig.

Vissa dagar kan vara "bättre" än andra, men humöret kan växla blixtsnabbt.
Man kan ha ett gott samtal med personen, och "vips" så "försvinner han/hon in i sin egna värld av turbulenta tankegångar.

Man måste också vara starkt medveten om att fallolyckor är vanliga bland de som lider av LBD, så de behöver 24 timmars tillsyn, så de inte skadar sig.
Blodtrycket har en tendens att sjunkaHur är det då att vara anhörig?

Det är oerhört svårt att se och uppleva sin man/fru/pappa/mamma  successivt "försvinna" in i en egen värld där man inte kan nå dem.


Lewi Body demens

Lewi Body Demens

Lewy Body demens upptäcktes i slutet av 1980-talet. Forskare fann då mikroskopiskt små proteinansamlingar i obducerade hjärnor från patienter med demens. Ansamlingarna var inte okända, de kallas Lewykroppar (på engelska Lewy bodies) och förekommer även vid Parkinsons sjukdom.

Det nya var att Lewykropparna fanns i andra delar av hjärnan – i nervceller spridda både i hjärnbarken och -stammen – och hos patienter med demens. En granskning av journalerna visade att de obducerade personernas demenssymtom skilde sig en hel del från de som är typiska vid Alzheimers sjukdom.

Numera är Lewy Body demens en diagnos. Man räknar med att den står för 2–20 procent av samtliga demensfall. Den är sannolikt gravt underdiagnosticerad, det vill säga många har sjukdomen utan ha fått diagnosen


**********

Utredning och behandling

Diagnosen omfattar först och främst att personen uppfyller allmänna kriterier för demens d.v.s. att minnesstörning och andra intellektuella svårigheter, som tydligt påverkar arbetsförmåga och sociala aktiviteter.
 Dessutom skall minst två av tre följande symtom finnas med i sjukdomsbilden: stelhet (främsta kännetecknet), synhallucinationer och fluktuationer.
Ett antal andra symtom kan också stödja diagnosen. Det kan t ex vara andra psykotiska symtom (vanföreställningar, hörselhallucinationer), medvetanderubbningar och inte minst en uttalad överkänslighet för antipsykotiska läkemedel (neuroleptika).

Forskning talar också för att personer med Lewy Body demens ofta har störd drömsömn (REM-sömn), vilket yttrar sig i att de agerar ut sina drömmar, t ex rör sig mycket eller pratar i sömnen. Detta medför också försämrad återhämtning och dessa personer behöver ofta sova relativt mycket dagtid (> 2 timmar). De får ofta tidigt besvär med inkontinens samt ett lågt och instabilt blodtryck som kan vara orsaken till de relativt sett många fallolyckor som personer med Lewy Body demens råkar ut för.

Sjukdomsorsak

Lewy Body demens är ett ganska nytt begrepp trots att man känt till den sjukliga förändring som kallas Lewy body i snart 100 år.
 En Lewy body (på svenska Lewy kropp) är en sfärisk struktur som innehåller protein och som också finns vid Parkinsons sjukdom. Den kan bara ses i mikroskop efter döden. Man vet inte exakt hur dessa förändringar hänger ihop med den successiva nedbrytning av nervceller som sker vid Lewy Body Demens.

Vid Lewy Body demens startas nedbrytningen av nervceller i hjärnbarken, medan vid Parkinsons sjukdom börjar den i hjärnans centrala delar. På 1960-talet började japanska forskare uppmärksamma sambandet mellan förekomsten av Lewy body och demens.

Ungefär 20 år senare var det flera forskargrupper runt om i världen som var för sig fann att det fanns personer som haft demens och som visade sig ha Lewy bodies i hjärnan när den undersöktes i samband med obduktion. Det var dock i England som forskarna mer metodiskt studerade personernas journaler för att försöka förstå om det fanns gemensamma symtom hos personer med Lewy bodies och demens.


Symtom


Sjukdomen börjar ofta smygande och utvecklas långsamt. Uppmärksamheten är vanligtvis nedsatt tidigt i förloppet. Det är samtidigt vanligt med synhallucinationer, svårigheter att räkna och uppfatta tredimensionella bilder. Minnesnedsättningen är inte så tydlig till en början, utan tilltar med sjukdomsutvecklingen.
 Omgivningen upplever det genom att personen inte klarar tidigare funktionsförmåga

I sjukdomsbilden märks symtom som vid Parkinsons sjukdom (stelt och förlångsammat rörelsemönster, men sällan skakningar).

 

Typiskt är också att tillståndet kan växla snabbt (fluktuationer), så att personen ena stunden uppfattas som klar och alert för att i nästa förefalla förvirrad eller väldigt trött. En del personer drabbas av en försämrad blodtrycksreglering, som bland annat kan leda till fallolyckor. Överkänslighet mot antipsykotiska läkemedel, som används mot hallucinationer och vanföreställningar är vanligt


Text från : http://www.janssen.se/bgdisplay.jhtml?itemname=dementia_lewy_body_treatment&product=dementia


RSS 2.0