Lewi Body - en sjukdom med svåra konsekvenser

Lewi Body -en sjukdom med svåra konsekvenser

Livskvaliteten hos personer med Lewy body demens är sämre än hos de med alzheimer. Sjukdomen slukar också betydligt mer resurser. Fredrik Boström berättar om viktiga resultat från sin avhandling om denna relativt outforskade demenssjukdom.

Demensvården utgör en av de största samhällskostnaderna. Den totala kostnaden för demenssjukdomar i Sverige uppskattades till 50 miljarder kronor år 2005. Siffran beräknas stiga till 60 miljarder kronor år 2030. Som en jämförelse kan nämnas att den samlade sjukvårdsbudgeten år 2005 var 223 miljarder kronor.

Därför är det viktigt att använda resurser på ett optimalt sätt för demenssjuka. Detta kräver dock att vi kartlägger kostnader för olika sjukdomar och vilka faktorer som styr dessa kostnader.

Lewy body demens anses i dag vara den näst vanligaste degenerativa demenssjukdomen efter Alzheimers sjukdom. I min avhandling visade jag att patienter med Lewy body demens är betydligt mer kostsamma än alzheimerpatienter och använder ungefär dubbelt så mycket resurser vid jämförbar hjärnfunktionsnivå. Studien omfattade inte bara kommunal och medicinsk vård utan även anhörigas obetalda omvårdnad

Livskvaliteten hos personer med Lewy body demens och deras närstående var tidigare ett helt outforskat område. Min forskning visar att deras livskvalitet är betydligt sämre än vid Alzheimers sjukdom. Livskvaliteten är bättre hos dem som bor med sina närstående än hos dem som bor själva eller på särskilt boende.

I min avhandling har jag också studerat ryggmärgsvätska (likvor). Provet tas via en kanyl i ryggslutet och eftersom vätskan omger hjärnan säger den ofta mer om vad som händer där än vad blodprov gör ( som inte avgränsas från hjärnan av den så kallade blod-hjärnbarriären). Spårämnen i ryggmärgsvätskan anses kunna spela en central roll vid utveckling av vissa demenssjukdomar.

Analyserna visade att patienter med Lewy body demens skiljer sig markant från alzheimerpatienter och friska personer (två kontrollgrupper) beträffande två viktiga spårämnen: Calcium och Magnesium. Intressant nog vet man från provrörsförsök att proteinet α-synuclein, som orsakar Lewy body demens, ombildas till skadliga former då man tillsätter just dessa två spårämnen.
Våra fynd skulle alltså kunna utgöra en central pusselbit i förståelsen för varför sjukdomen utvecklas. Oavsett om avvikelserna påverkar sjukdomsprocessen är avvikelserna så distinkta att det förmodligen med hög statistisk säkerhet kan användas i diagnostiskt syfte för att särskilja Lewy body demens från Alzheimers sjukdom

Man har tidigare misstänkt att Lewy body demens och samtidig alzheimer ger ett snabbare och mer aggressivt sjukdomsförlopp. I min forskning har jag därför också undersökt hur alzheimermarkörer i ryggmärgsvätskan påverkar sjukdomsförloppet. Det visade sig att överlevnad hos patienter med Lewy body demens kunde förutses med alzheimermarkören T-tau. Detta kan bero på att markören skvallrar om samtidiga Lewy body demens och alzheimerprocesser i patientens hjärna, men kan också bero på att markören är förhöjd hos patienter med aggressiv hjärnsjukdom.

Fredrick Boström
http://www.demenscentrum.se/Forskning/Artiklar/Lewy-body-demens-avhandling/


Är Lewy body demens ärftligt?

Är Lewy body demens ärftligt?

Man behöver endast oroa sig för att det rör sig om en ärftlig form av demens om flera personer i minst två generationer har haft sjukdomen.

För alla demenssjukdomar, både ärftliga och icke-ärftliga, gäller att man ska äta sunt, motionera och behandla ett eventuellt högt blodtryck.

För närvarande finns det inga läkemedel för att förebygga demensutveckling.

Med vänlig hälsning
Verksamhetsområde Kognitiv medicin
Universitetssjukhuset i Lund, Region Skåne


Vad är kännetecknande för sjukdomen Lewy body demens och hur behandlas den?

Vad är kännetecknande för sjukdomen Lewy body demens och hur behandlas den?

Lewy body betyder Lewy-kroppar och de är små mikroskopiska förändringar som man kan se i hjärnan hos personer med denna sjukdom. De kan inte ses på röntgen utan endast efter döden, vid obduktion. Liknande förändringar i hjärnan kan också ses vid Parkinsons sjukdom, men då bara i begränsade delar av hjärnan, de som drabbas just vid parkinson. Ofta har den sjuke parkinsonliknande symtom med dålig balans, dålig gång och allmän muskelstelhet.

Det finns olika meningar om Lewy body demens ska räknas som en egen sjukdom eller som den ska räknas som en undergrupp av Alzheimers sjukdom. Det som kännetecknar Lewy body demens är att tillståndet kan svänga ganska mycket från en stund eller dag till en annan. Det blir ibland bättre och ibland sämre. Det är också vanligt med hallucinationer, alltså att den sjuke tycker sig se eller höra saker som inte finns i verkligheten. Den sjuke kan också vara misstänksam och känna sig förföljd. Detta kan leva till oro och aggressivitet. Det är nog så att sjukdomsdiagnosen med hundraprocentig säkerhet kan ställas endast efter döden, men stark misstanke kan man ha efter olika undersökningar av den sjuke.

Många symtom är likadana som vid Alzheimers demens. Det är allmänna demenssymtom som dåligt minne, stegvis försämrad intellektuell funktion och så småningom svårigheter med praktiska ting som att hitta rätt, klä sig med mera.

Det finns tyvärr ingen behandling som på längre sikt förbättrar eller ens kan stoppa upp sjukdomsförloppet. Man kan använda så kallade bromsmediciner mot Alzheimers sjukdom. De har tyvärr en ganska måttlig effekt, men det har visat sig att de har en bättre effekt just på personer med Lewy body demens, i alla fall under en tid.

Anders Hernborg, Läkare, specialist i allmänmedicin


Bahandling mot LewiBody demens

Bahandling mot LewiBody demens

Vad orsakar sjukdomen?

Nervceller i hjärnans tinning- och hjässlober skadas vilket leder ett försämrat minne samt andra intellektuella svårigheter. De delar av hjärnan som styr rörelsefunktioner skadas också vilket ger upphov till symtom liknande de vid Parkinsons sjukdom. Många betraktar Lewy Body Demens som en variant av Alzheimers sjukdom. Men även en nedsatt blodcirkulation bidrar till skadorna vid sjukdomen.

Hur yttrar sig sjukdomen?

Sjukdomen börjar smygande och utvecklas långsamt så att minne och tänkande försämras så att individen inte klarar den tidigare funktionsförmågan. Minnesnedsättningen är inte så uttalad till en början, utan tilltar med sjukdomsutvecklingen. Ofta är uppmärksamheten nedsatt tidigt i förloppet. Man ser ibland fluktuationer i de intellektuella funktionerna, likväl som varierande uppmärksamhet. Vanligt förekommande är Parkinson symtom (stelt rörelsemönster, ibland darrningar) och synhallucinationer. En del drabbas också av upprepade fall, som kan bero på en försämrad blodtrycksreglering.

Lewy Body demens påverkar förmågan att köra bil Läkaren är därför skyldig att värdera den drabbades lämplighet att inneha körkort

Vilken behandling finns mot Lewy Body demens?

I dagsläget försöker vi behandla Lewy Body demens med några av de läkemedel som finns tillgängliga för Alzheimers sjukdom. Det finns fyra läkemedel som godkänts i Sverige för behandling av Alzheimers sjukdom. De botar inte själva sjukdomen, men minskar symtomen för en tid. De stimulerar en signalsubstans, acetylkolin, som i sin tur aktiverar systemen for tänkande och minne. Läkemedel mot psykiska symtom som kan följa med sjukdomsutvecklingen finns också att tillgå. En anpassad miljö och ett genomtänkt bemötande är viktiga faktorer for att underlätta livet för en person med Lewy Body demens.

www.lio.se


RSS 2.0