Vad är Lewy Body demens

Lewy Body demens sjukdom
En progressiv hjärn sjukdom och den näst vanligaste orsaken till neurodegenerativa demens efter Alzheimers sjukdom. Lewy body demens är en "spektrumet oordning," vilket innebär att det kan uppstå enbart eller i kombination med Parkinsons sjukdom eller samexistera med Alzheimers sjukdom.
LEWY BODY DEMENS ÄR INTE EN SÄLLSYNT SJUKDOM…
Den svarar för upp till 20% av demens fall i USA – det är upp till 1,3 miljoner fall i USA ensamt, med endast 30-50 procent av LDB fall som korrekt diagnostiseras även i demens centers.
TIDIGT OCH KORREKT DIAGNOS ÄR VIKTIGA PÅ GRUND AV…
Antipsykotiska läkemedel kan orsaka extrema biverkningar för dem med LDB. Kolinesteras inhibitorer kan förbättra vaksamhet och kognition och eventuellt minska hallucinationer och beteendemässiga symtom.
Lewy kroppen dementias (ldb) inkluderar:
-Parkinsons sjukdom demens (PDD)
-demens med Lewy organ (DLB)
Poster i fetstil ingår i DLB diagnostiska kriterier:
———————————————
Demens symptom specifika för Lewy body demens:
-Fluktuerande kognition
-Neuroleptiskt känslighet
LDB symptom som liknar Alzheimer:
-Progressiva minnesförlust
-Ändringar av stämningen och beteende
-Minskade dom och insikt
-Förlust av initiativ
-Förvirring re: tid och plats
-Problem med språket och aktiviteter
Demens symptom som liknar Parkinson:
– Extrapyramidala tecken
– Muskel styvhet och stelhet
– Mycket långsamma rörelser, fryst hållning
– Balansera svårigheter, lägger gång
– Darrningar
– Framåtlutande kroppsställning
– Tomt ansiktsuttryck
– Svårigheter att svälja, svag röst
– Restless leg syndrome
– Upprepade falls, svimningar, Myoklonier
Ytterligare symtom som är typiska för Lewy body demens:
– Visuella hallucinationer (även lukt, ljud, smak, touch)
– Transient/oförklarliga svar
– Vanföreställningar, humörsvängningar
– Illusioner
– Visuospatial nedskrivningar (djup perception, objektorientering)
– Sov störningar, såsom agerar ut levande mardrömmar och drömmar
– Autonoma dysfunktion (blodtryck fluktuationer, förstoppning, inkontinens, sexuell dysfunktion)
Källa: Marilyn Electronics Blog: What is Lewy Body Dementia?

Besök gärna denna sida:  http://www.lbda.org/

Lewi Body - en sjukdom med svåra konsekvenser

Lewi Body -en sjukdom med svåra konsekvenser

Livskvaliteten hos personer med Lewy body demens är sämre än hos de med alzheimer. Sjukdomen slukar också betydligt mer resurser. Fredrik Boström berättar om viktiga resultat från sin avhandling om denna relativt outforskade demenssjukdom.

Demensvården utgör en av de största samhällskostnaderna. Den totala kostnaden för demenssjukdomar i Sverige uppskattades till 50 miljarder kronor år 2005. Siffran beräknas stiga till 60 miljarder kronor år 2030. Som en jämförelse kan nämnas att den samlade sjukvårdsbudgeten år 2005 var 223 miljarder kronor.

Därför är det viktigt att använda resurser på ett optimalt sätt för demenssjuka. Detta kräver dock att vi kartlägger kostnader för olika sjukdomar och vilka faktorer som styr dessa kostnader.

Lewy body demens anses i dag vara den näst vanligaste degenerativa demenssjukdomen efter Alzheimers sjukdom. I min avhandling visade jag att patienter med Lewy body demens är betydligt mer kostsamma än alzheimerpatienter och använder ungefär dubbelt så mycket resurser vid jämförbar hjärnfunktionsnivå. Studien omfattade inte bara kommunal och medicinsk vård utan även anhörigas obetalda omvårdnad

Livskvaliteten hos personer med Lewy body demens och deras närstående var tidigare ett helt outforskat område. Min forskning visar att deras livskvalitet är betydligt sämre än vid Alzheimers sjukdom. Livskvaliteten är bättre hos dem som bor med sina närstående än hos dem som bor själva eller på särskilt boende.

I min avhandling har jag också studerat ryggmärgsvätska (likvor). Provet tas via en kanyl i ryggslutet och eftersom vätskan omger hjärnan säger den ofta mer om vad som händer där än vad blodprov gör ( som inte avgränsas från hjärnan av den så kallade blod-hjärnbarriären). Spårämnen i ryggmärgsvätskan anses kunna spela en central roll vid utveckling av vissa demenssjukdomar.

Analyserna visade att patienter med Lewy body demens skiljer sig markant från alzheimerpatienter och friska personer (två kontrollgrupper) beträffande två viktiga spårämnen: Calcium och Magnesium. Intressant nog vet man från provrörsförsök att proteinet α-synuclein, som orsakar Lewy body demens, ombildas till skadliga former då man tillsätter just dessa två spårämnen.
Våra fynd skulle alltså kunna utgöra en central pusselbit i förståelsen för varför sjukdomen utvecklas. Oavsett om avvikelserna påverkar sjukdomsprocessen är avvikelserna så distinkta att det förmodligen med hög statistisk säkerhet kan användas i diagnostiskt syfte för att särskilja Lewy body demens från Alzheimers sjukdom

Man har tidigare misstänkt att Lewy body demens och samtidig alzheimer ger ett snabbare och mer aggressivt sjukdomsförlopp. I min forskning har jag därför också undersökt hur alzheimermarkörer i ryggmärgsvätskan påverkar sjukdomsförloppet. Det visade sig att överlevnad hos patienter med Lewy body demens kunde förutses med alzheimermarkören T-tau. Detta kan bero på att markören skvallrar om samtidiga Lewy body demens och alzheimerprocesser i patientens hjärna, men kan också bero på att markören är förhöjd hos patienter med aggressiv hjärnsjukdom.

Fredrick Boström
http://www.demenscentrum.se/Forskning/Artiklar/Lewy-body-demens-avhandling/


Bahandling mot LewiBody demens

Bahandling mot LewiBody demens

Vad orsakar sjukdomen?

Nervceller i hjärnans tinning- och hjässlober skadas vilket leder ett försämrat minne samt andra intellektuella svårigheter. De delar av hjärnan som styr rörelsefunktioner skadas också vilket ger upphov till symtom liknande de vid Parkinsons sjukdom. Många betraktar Lewy Body Demens som en variant av Alzheimers sjukdom. Men även en nedsatt blodcirkulation bidrar till skadorna vid sjukdomen.

Hur yttrar sig sjukdomen?

Sjukdomen börjar smygande och utvecklas långsamt så att minne och tänkande försämras så att individen inte klarar den tidigare funktionsförmågan. Minnesnedsättningen är inte så uttalad till en början, utan tilltar med sjukdomsutvecklingen. Ofta är uppmärksamheten nedsatt tidigt i förloppet. Man ser ibland fluktuationer i de intellektuella funktionerna, likväl som varierande uppmärksamhet. Vanligt förekommande är Parkinson symtom (stelt rörelsemönster, ibland darrningar) och synhallucinationer. En del drabbas också av upprepade fall, som kan bero på en försämrad blodtrycksreglering.

Lewy Body demens påverkar förmågan att köra bil Läkaren är därför skyldig att värdera den drabbades lämplighet att inneha körkort

Vilken behandling finns mot Lewy Body demens?

I dagsläget försöker vi behandla Lewy Body demens med några av de läkemedel som finns tillgängliga för Alzheimers sjukdom. Det finns fyra läkemedel som godkänts i Sverige för behandling av Alzheimers sjukdom. De botar inte själva sjukdomen, men minskar symtomen för en tid. De stimulerar en signalsubstans, acetylkolin, som i sin tur aktiverar systemen for tänkande och minne. Läkemedel mot psykiska symtom som kan följa med sjukdomsutvecklingen finns också att tillgå. En anpassad miljö och ett genomtänkt bemötande är viktiga faktorer for att underlätta livet för en person med Lewy Body demens.

www.lio.se


lewi Body Demens av Elisabeth Londos Docent


.

Lewy Body Demens

Elisabet Londos
Docent, leg. läkare

Universitetssjukhuset MAS
Malmö

Elisabet Londos är läkare, verksam kliniker och forskare vid Universitetssjukhuset MAS.
Hon är specialist inom neurorehabilitering och psykiatri och skrev sin doktorsavhandling om just Lewy body demens


Av Elisabet Londos

Lewy body demens (LBD) benämns på engelska "Dementia with Lewy bodies".
 Lewy body demens är ett ganska nytt begrepp trots att man känt till den patologiska (sjukliga) förändring som kallas Lewy body i snart 100 år.
 En "Lewy body" (på svenska Lewy kropp) kan bara ses i mikroskop efter döden och det är bland annat kännetecknet på Parkinsons sjukdom.
 När man ställer diagnosen Parkinsons sjukdom hos en patient i levande livet ingår det som en förutsättning att patienten
 inte får uppvisa några tecken på demens, som t.ex minnesstörning, dysfasi (språksvårigheter), dyspraxi (praktiska svårigheter),
 dysgnosi (svårigheter med igenkänning).


Här kan ni lyssna till en föreläsning av Elisabeth Londos om Lewi Body demens
http://www.med.lu.se/forskning/forskningens_dag/tidigare_aars_tema/forskningens_dag_2008/video/londos

Lewi Body demens är svårbehandlad

Det finns dock symtom som kan beskrivas

som specifika för denna sjukdom (LBD)  nämligen:

• Förmågan och uppmärksamheten varierar

över dagen

• Svimningar/blodtrycksfall kan förekomma

och i samband med det är det vanligare

med fall- och fallolyckor

• Sömnproblem med förvirring, mardrömmar

och hallucinationer och detta leder i sin tur

till ökad trötthet

Lewi Body Demens är mycket svårbehandlad

Lewy body demens
Är en mycket svårbehandlad form av demens. Patienten har parkinsonliknande besvär men tål dåligt mediciner mot Parkinson. Patienten har ofta också hallucinoser men tål dåligt behandling med neuroleptika.
Acetylkolinesterashämmare är basmedicineringen. Vid hallucinationer kan quetiapin eller klozapin kan prövas i mycket små doser. Till en början ges 6,26 mg resp 12,5 mg. Dessutom behandlas patienten med qetiapin 12,5 mg till natten.
Behandlingen av Lewy body demens bör hanteras av geriatriker med särskild erfarenhet av detta.

Vaskulär demens
Det saknas idag möjlighet till specifik, effektiv godkänd tablettbehandling av detta sjukdomstillstånd.

Frontotemporal demens
Även vid detta tillstånd saknas möjlighet till specifik tablettbehandling. Bensodiazepiner prövas vid uttalat överaktivt beteende. Neuroleptika fungerar dåligt.
I avsaknad på effektiva mediciner sätts focus vid behandlingen istället på omhändertagandet, inkl stöd och utbildning till patientens anhöriga.

Text: http://www.privatmedicin.se/medicinboken/aldrandets-sjukdomar/demens/
RSS 2.0